1. Загальні положення

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні засади створення й діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРОМЕНІ СЕРЦЯ» (надалі – Фонд). Фонд є добровільною благодійною організацією, яка створена й здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI зі змінами та доповненнями, інших Законів та нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність та цього Статуту.

1.2. Повне найменування Фонду: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРОМЕНІ СЕРЦЯ».

1.3. Скорочене найменування Фонду: БО «БФ «ПРОМЕНІ СЕРЦЯ».

1.4. Місцезнаходження Фонду: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Миколи Лозовика, буд. 2, кв. 3.

1.5. Діяльність фонду поширюється на територію України.

1.6. Фонд набуває статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України. Фонд може мати рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків, самостійний баланс, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються засновником Фонду. Положення про символіку, її зразки та опис реєструються у встановленому законом порядку.

1.7. Фонд має право здійснювати міжнародну благодійну діяльність відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

1.8. Діяльність Фонду має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади.

1.9. Фонд має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню його статутних цілей.

1.10. Фонд створюється і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.

1.11. Фонд не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

1.12. Фонд створений на безстроковий час.

2. Цілі та завдання діяльності Фонду

2.1. Основною діяльністю Фонду є сприяння розвитку дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 7 «Орлятко» Білоцерківської міської ради Київської області (далі – бенефіціар).

2.2. 3агальною метою діяльності Фонду є сприяння реалізації програм і заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти у місті.

2.3. Для досягнення мети Фонд у встановленому законодавством порядку виконує такі завдання:

- сприяння здійсненню реформ у сфері дошкільної освіти;

- участь у реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих освітніх програм;

-поліпшення навчально-методичної та матеріально-технічної бази бенефіціара;

- надання допомоги талановитим та обдарованим дітям;

- сприяння захисту прав.

2.4.Основними видами благодійної діяльності Фонду є:

- безоплатна передача у власність бенефіціара коштів, іншого майна;

- безоплатна передача бенефіціару права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

- безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціара;

- благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

- публічний збір благодійних пожертв;

- проведення благодійних аукціонів, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;

-організація фінансування ремонту приміщень дошкільного закладу, утримання території, підготовка до нового навчального року;

-придбання для дошкільного навчального закладу інвентарю (твердого та м'якого), канцтоварів, миючих засобів, необхідного обладнання;

3. Права і обов'язки Фонду

3.1. 3 метою здійснення своєї діяльності Фонд має право:

3.1.1.Самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійникам, на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування.

3.1.2.Об'єднуватися в спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань.

3.1.3. Обмінюватися з відповідними організаціями зарубіжних країн інформацією та спеціалістами.

3.1.4. Залучати для здійснення благодійної діяльності добровільні внески та пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень як у національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей.

3.1.5.Самостійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти й обсяги благодійної допомоги.

3.1.6. Відкривати рахунки як у національній, так і в іноземній валютах в установах банків.

3.1.7. Засновувати засоби масової інформації, підприємства й організації, займатися видавничою діяльністю.

3.1.8. Бути членом інших благодійних організацій.

3.1.9. Організовувати роботу волонтерів та осіб, які працюють за контрактом по збору благодійних пожертв благодійному фонду.

3.1.10. Мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.1.11. Популяризувати своє ім'я (назву), символіку.

3.1.12. Мати інші права згідно із законодавством України.

3.2. При здійсненні своєї діяльності Фонд зобов'язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

3.3. Засновники, учасники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем у цій організації, крім тих, що передбачені законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

3.3.1.Забороняється розподіл отриманих доходів та/або їх частини серед засновників (учасників, членів) Фонду, працівників Фонду (крім оплати їхньої праці, нарахування та сплати єдиного соціального внеску, та інших встановлених законодавством податків та зборів), членів органів управління Фонду та серед інших пов'язаних з Фондом осіб.

3.4. Благодійна програма приймається Фондом і є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду. На фінансування благодійних програм повинна використовуватися вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від учасників, підприємств і організацій, які перебувають у власності Фонду, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов'язаних з функціонуванням Фонду. За умови реалізації довгострокових програм, використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

3.5. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

4. Умови і порядок прийняття до складу учасників Фонду, права та обов'язки учасників, а також умови та порядок їх виключення зі складу учасників Фонду.

4.1. Фонд є благодійною організацією, яка має засновника і учасників та управляється ними, діє на підставі Статуту. Активи Фонду можуть формуватися засновником, учасниками та іншими благодійниками.

4.2. Засновник Фонду: Терещенкова Ірина Олегівна, ХХХХ року народження (паспорт серії ХХХХХХХХХХХХХХХХ, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХХХХ), яка зареєстрована місто Біла Церква Київської області, вул. ХХХХХХХ, будинок ХХ, квартира Х.

4.3. Засновник Фонду затверджує статут, інші нормативні документи.

4.4. Засновник Фонду є одночасно і його учасником.

4.5. Учасниками Фонду мають право бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у реалізації статутних положень фонду, визнають і виконують вимоги Статуту, надають Фонду кошти та матеріальні засоби на благодійні цілі, сприяють роботі та розвитку Фонду. Учасниками Фонду можуть бути юридичні особи всіх форм власності, крім органів державної влади і органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, що фінансуються з бюджету.

4.6. Участь у Фонді є добровільною й може бути індивідуальною або колективною.

4.7. Для того, щоб стати індивідуальним та колективним учасником Фонду, громадяни та юридичні особи України подають заяву до Фонду.

4.8. Колективні учасники співпрацюють з Фондом через свого представника.

4.9. Учасники Фонду мають право:

- брати участь у всіх видах діяльності Фонду;

- обирати й бути обраними до виконавчого органу Фонду;

- брати участь у конференціях, семінарах тощо, організованих Фондом;

- отримувати інформацію про діяльність Фонду, у тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;

- вносити пропозиції до керівних органів Фонду;

- звертатися в органи Фонду для захисту своїх законних прав та інтересів;

- добровільно вийти із Фонду.

4.10. Учасники Фонду зобов'язані:

-сплачувати вступний і щомісячні (щоквартальні) грошові внески учасника і дотримуватися Статуту Фонду. Розміри цих внесків визначаються загальними зборами учасників Фонду на календарний рік. Сплачувати щомісячні (щоквартальні) внески не менше 12 місяців у календарному році;

-своєчасно та якісно виконувати доручення відповідно до Статуту та рішень органів управління Фондом;

- всебічно сприяти Фонду в його діяльності;

- зберігати конфіденційність інформації про діяльність Фонду.

- брати участь у роботі Загальних зборів Фонду.

4.11.Рішення про прийом учасників Фонду приймається відкритим голосуванням не менше 2/3 голосів від повного складу Фонду.

4.12. Індивідуальні учасники можуть вийти із складу членів Фонду, подавши заяву до Фонду.

4.13.Колективні учасники Фонду можуть вийти із складу членів Фонду, подавши заяву та рішення свого повноважного представника про вихід з Фонду, які розглядаються на найближчому засіданні Фонду.

4.14. Виключення учасників із Фонду здійснюється:

- при систематичному невиконанні або безвідповідальному відношенні до своїх обов'язків;

- у разі неучасті в роботі Фонду протягом року без поважних причин;

- при грубих порушеннях діючого законодавства України;

- невиконання або порушення цього Статуту, а також невиконання рішень виконавчого органу, порушення правил і норм, прийнятих загальними зборами, які є обов'язковими для всіх членів Фонду;

4.15.Рішення про виключення учасників із складу Фонду приймається відкритим голосуванням, не менше як 2/3 голосів від повного складу Фонду.

4.16. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути засновники, учасники та члени органів управління Фонду.

4.17.Фонд не повертає матеріальні та інші цінності, передані йому членом, який добровільно відмовився від участі у Фонді, був виключений рішенням загальних зборів учасників Фонду або припинив членство.

5. Права та обов'язки членів Фонду

5.1. Члени Фонду мають право:

- брати участь в управління Фондом через право бути обраним в органи управління Фонду;

- брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовує та проводить Фонд;

- обговорювати будь-які питання діяльності Фонду, виносити на розгляд Фонду пропозиції щодо вдосконалення його діяльності;

- одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Фонду;

- оскаржувати рішення, дії та бездіяльність органів управління Фонду;

- відмовитися від участі у Фонді в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

5.2. Члени Фонду зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати рішення директора та загальних зборів учасників Фонду, що відповідають чинному законодавству України та цьому Статуту;

- брати активну участь у досягненні цілей та виконанні завдань Фонду, всіляко сприяти Фонду в його діяльності;

- не допускати дій, що дискредитують Фонд;

- інформувати органи управління Фонду про факти, які можуть вплинути на діяльність Фонду, а також про факти порушення цього Статуту;

- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом.

6. Органи управління Фонду

6.1. Органами управління Фонду є:

- Загальні збори;

- Виконавчий орган в особі директора Фонду (далі – Директор);

- Наглядова рада.

Порядок формування органів, їх компетенція та порядок прийняття рішень регулюються цим Статутом та чинним законодавством України.

6.2. Позачергові загальні збори Фонду скликаються в разі неплатежоспроможності Фонду, а також за інших обставин, якщо цього вимагають інтереси Фонду в цілому, на вимогу виконавчого органу, Наглядової Ради, а також на вимогу 2/3 від загальної кількості учасників Фонду.

6.3. До компетенції Загальних Зборів Фонду належать:

- внесення змін до Статуту Фонду;

- затвердження благодійних програм;

- визначення основних напрямів діяльності та розвитку Фонду;

- заслуховування, обговорення та затвердження звітів Директора та Наглядової Ради;

- обрання терміном на 3 роки та відкликання виконавчого органу Фонду;

- обрання та відкликання членів Наглядової Ради в кількості 3 осіб, терміном на 3 роки;

- прийняття рішень щодо притягнення посадових осіб Фонду до майнової та фінансової відповідальності;

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.

6.4. Загальні Збори Фонду вважаються правомочними, їх рішення дійсними за умови участі в голосуванні не менше половини учасників Фонду.

Рішення Загальних Зборів Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх учасників Фонду. За умови рівності голосів, голос головуючого на засіданні дорівнює двом голосам.

6.5. Рішення Загальних зборів Фонду оформлюється протоколом, що підписується особою, яка вела засідання, – Головою Загальних зборів.

6.6.Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, які не внесено до порядку денного, без згоди на те більшості учасників Фонду, які присутні на Загальних зборах. Повідомлення про порядок денний повинно бути зроблено не пізніше 15 днів до початку Загальних зборів. Не пізніше ніж за 7 днів до скликання Загальних зборів членам Фонду повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, що стосуються порядку денного.

6.7.Директор є постійним та одноособовим виконавчим органом Фонду.

6.7.1.До повноважень Директора належать:

- керівництво діяльністю Фонду щодо реалізації мети, завдань та напрямів діяльності Фонду;

-представлення Фонду в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних вітчизняних, закордонних та міжнародних організаціях, підприємствах;

- вчинення юридично значущих дій від імені Фонду;

- оперативне керування майном Фонду з метою виконання завдань діяльності Фонду;

- головування на чергових і позачергових засіданнях Загальних зборів;

- скликання позачергових та чергових засідань Загальних зборів;

- підписання будь-яких документів, що стосуються основної діяльності Фонду, зокрема довіреностей на представлення інтересів Фонду перед третіми особами;

- прийняття рішень, що стосуються членства у Фонді;

- виконання інших керівних функцій згідно з цим Статутом та чинним законодавством.

6.7.2.Директора обирають шляхом прямого голосування на Загальних зборах та визначають термін дії його повноважень.

6.7.3.Директор може бути достроково відкликаний рішенням Загальних зборів, прийнятим не менш ніж ? їх учасників, у зв′язку із втратою довіри.

6.7.4.Не рідше ніж один раз на рік Директор звітує перед Загальними зборами про свою діяльність за попередній рік.

6.7.5.Рішення Директора може бути оскаржене в суді у порядку, передбаченому законодавством.

6.7.6.Скарги на рішення, дії або бездіяльність Директора розглядають Загальні збори. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов′язковими для Директора.

6.7.7.На час своєї відсутності (хвороба, відрядження тощо) Директор призначає наказом виконувача обов′язків.

6.7.8.Повноваження Директора припиняються:

- за його особистим бажанням, оформленим заявою;

- рішенням Зборів.

6.8. Наглядова рада є органом управління Фонду, який в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції, передбачені Статутом Фонду. Наглядова рада обирається Загальними зборами терміном на три роки. До складу Наглядової ради не можуть обиратися члени виконавчого органу Фонду. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними зборами учасників.

6.9. Засідання Наглядової ради правомочне, якщо на ньому присутня більше частина її складу.

6.10. Наглядова рада проводить свої засідання не рідше одного разу на рік.

6.11. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більша частина складу Наглядової ради.

6.12. Роботу Наглядової ради організовує її Голова, який обирається на Загальних зборах більшістю його учасників.

6.13. Наглядова рада здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Фонду, використанням коштів та майна Фонду, затверджує благодійні програми Фонду.

6.14. Наглядова рада направляє результати перевірок на розгляд Загальних зборів.

6.15. Наглядова рада підзвітна тільки Загальним зборам.

6.16. Наглядова рада Фонду має право зупинити повноваження виконавчого органу Фонду до прийняття рішення Загальних зборів.

7. Джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності Фонду

7.1. У власності Фонду можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, земля, а також майно, придбане на законних підставах як на території України, так і за кордоном.

Фонд має право укладати відносно майна та коштів, які знаходяться в його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

7.2. Майно та кошти Фонду складають:

- за рахунок внесків засновників, учасників та інших благодійників;

- за рахунок благодійних пожертв, благодійних внесків, дарунків, заповітів та інших внесків, що надійшли від фізичних, юридичних осіб у грошовій чи натуральній формах;

- надходження від проведення благодійних кампаній зі збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертв, які надійшли від благодійників;

- доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, які перебувають у власності Фонду;

- благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формах;

- майна, придбаного за рахунок коштів, чи на інших підставах не заборонених чинним законодавством України;

- має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи.

- за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

7.3. Джерелами формування коштів та майна є:

- благодійні внески й пожертвування, надані фізичними та юридичними особами, а також іноземними державами в грошовій та реальній формі;

- надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійних, інших заходів, що проводяться Фондом у встановленому порядку;

- доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності Фонду;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

7.4. Внески до Фонду можуть здійснюватися грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами, наданням приміщень та іншого майна, необхідного для матеріального забезпечення статутної діяльності Фонду.

Порядок внесення добровільних внесків визначається Засновником згідно чинного законодавства.

7.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке належить Фонду, або передане в його користування, несе Фонд, якщо інший порядок не обумовлено власником на договірній основі при передачі майна Фонду.

Страхування майна та ризик Фонду здійснюється Засновником Фонду.

7.6. Фонд здійснює діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей і завдань.

7.7. Фонд користується самостійністю в питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.

7.8. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність. Надходження до Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво й забезпечення господарської діяльності в розмірах та порядку, передбачених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

7.9. Фонд здійснює розрахунки за власними зобов’язанням, як у безготівковому порядку, так і готівкою без будь-яких обмежень сум платежів згідно з чинними правилами здійснення розрахунків та касових операцій.

7.10. Фінансовий рік Фонду співпадає з календарним роком.

7.11. Контроль за діяльністю Фонду, у тому числі й порядком використання ним майна та коштів, призначених для благодійної допомоги, здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, в межах своїх повноважень, визначених законом.

Благодійники на їх вимогу можуть отримати звіт про використання Фондом переданого ними майна, коштів, цінностей, а у випадках, коли благодійне майно, кошти та цінності, передані за цільовим призначенням, звіт подається благодійнику в обов'язковому порядку.

Органи управління Фондом, благодійники мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних пожертв.

7.12. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

7.13.Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників.

7.14. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність.

7.15. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між Фонду та благодійником.

7.16. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

7.17. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

7.18. Фонд здійснює свою діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей і завдань.

7.19. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних та матеріальних ресурсів, відповідно до вимог законодавства.

7.20. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших пов’язаних з ними осіб.

8.Порядок внесення змін до Статуту

8.1.Всі зміни та доповнення до Статуту приймаються на Загальних зборах учасників.

8.2.Порядок внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8.3.Про зміни у Статуті Директор повідомляє відповідні органи державної реєстрації.

9.Підстави та порядок припинення діяльності Фонду

9.1. Припинення діяльності Фонду може бути здійснено шляхом його реорганізації чи ліквідації.

9.2. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням вищого органу управління Фонду –Загальних Зборів.

При реорганізації Фонду його права й обов'язки переходять до правонаступників. Правонаступниками Фонду у разі його реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.

Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

9.3. Ліквідація Фонду здійснюється у випадках:

- прийняття відповідного рішення Загальними зборами;

- за рішенням суду.

9.4. При припиненні діяльності Фонду створюється Ліквідаційна комісія, до якої переходять права управління Фондом, контроль за продажем майна Фонду та покриття його боргів.

9.5. Ліквідаційну комісію створюють Загальні збори чи орган, який прийняв рішення про припинення діяльності Фонду.

9.6. У випадку ліквідації за рішенням Загальних зборів, Ліквідаційна комісія створюється з членів Фонду.

9.7. Порядок ліквідації визначається чинним законодавством України.

9.8. Майно, взяте Фондом у безкоштовне користування, повертається власникам без винагороди.

9.9. Активи Фонду, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу відповідного бюджету, в порядку встановленому діючим законодавством.

Кiлькiсть переглядiв: 606